All for Joomla All for Webmasters

SÖZLEŞME

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI

Bu sözleşmede plaka ve modeli yazılı aracı kira ile veren MED LTD.ŞTİ. "Kiralayan" aynı sözleşmede imzası bulunan kredi karşılığında kullanmak üzere alana da "Kiracı" olarak adlandırılacaktır.

 

Madde 1- GENEL KOŞULLAR

A-) Kiralayan mülkiyetinde bulunan araca aşığıda geniş bir şekilde açılayan koşulları uyulması şartıyla kiracı önceden saptanan süre içinde verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeği ile beş lastiği mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler(Trafik Ruhsatnamesi,Harita vb.) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim alındığını,sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yere geri vereceğini kabul etmiştir.

B-)Kiracı, aracı aşağıda saılan durumlarda kullanmayacağını kabul beyan kabul,beyan ve taahhüt eder.

1. T.C. Kanunları, Gümrük Yasası ve diğer yasal mevzuatta taşında ve diğer yasal olayan işlerde,

2. Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,

3. Yarış,hız tayini, rally, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve ugun olmayan yollarda,

4. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşımasında,

5. Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözleşmeyle ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşıma işinde.

6.Trafik yasalarına uygulmamasında doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir.

C-) sözleşmenin düzenlediği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş en az bir yıllık yerli ya da uluslar arası ehliyetini ibrazı gereklidir. Kiralayanın onayı olmaksızın, Kiracı sözleşmeye konu aracı kullanımına tahsis ettiği üçünçü şahsın; kimlik, ehliyet ve adresine ilişkin bilgileri en geç aracın kendisine teslim anına kadar kiralayana vermek ve sözleşmeye ilave ettirmek zorundadır. Aksi halde aracın kasko poliçesi gereksiz olup dilerse kiralayan kiracının ikinci madde söz konusu edilen ve depozitini irad kaybeder.

1.Günlük azami limit 400 km'dir. Günlük ortalama 400 km üzerinde yol yapılması durumunda km başına 0,50 tl fiyat uygulanır.

2.Araçların geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde, her saat için sözleşmeye uygulanan kira fiyatının 1/3'ünü, 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedeli alınır.

D-)Kiracı, seyir dışında, güvenliği sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa  geçecek süreye ilk 45 günlük süre kiracıdan talep edilir.

E-) Kiracı araca kiralayana teslim anında, araca ait belgeleri (ruhsatname ve plakalar vb.) iade edilmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

F-) Aracın, herhangi ola nedenile, kiracının kusuru olsun ya da olmasın, makamlarca müsaadeleri veya el konması halinde geriye alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası da araç kiralayan şirket  tarafından istenir.

G-) Kiracı, kısa süre içinde vasıtanın  periyodik bakımını ( yağlama, yağ değiştirme, vb gibi) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade adilecektir.

Tabi kulanma ve eskime sonucun da yapılan tamirat, 4 yedek lastik değiştirme masrafları kiralaana aittir. Buna karşılık  mutad olmayan  bir kullanma ve kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu hareket etmemesi durumun da kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıa ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşra da gerekebilecek onarımlar kiralayanın  en yakın istasyonuna bildirilecek, onay alınıp yaptırılacaktır, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) karşılığında bedel kiracıya ödenecektir.

H-) Benzin, Dizel,LPG vb her türlü yakıt ücreti kiracıya aittir.

I-) Kiracı, kira süresince otoyol-köprü vb. yerlerden yapılan girişler nedeniyle ortaya çıkmış olan HGS bedelleri ve iş bu geçişler esnasında veya diğer sebepler kira süresi içerisinde meydana gelmiş olan veya sonradan kiralayana gönderilen trafik cezaları, HGS geçişler bedelleri ve HGS cezalarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

J-) Kiracı aracın kısa süresi içerisinde veya kiralayana tesliminden sonra kendisi veya üçüncü bir şahsın aracın içinde veya üzerinde bırakılan herhangi bir malın kaybından ve hasar görmesinden doğacak herhangi bir sorumluluktan ve bunlarla iligili masraflar da dahil kiralayanı peşinden ibra ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

K-) Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süresi 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

L-) Kiralayan, sebep göstermeden ve herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan kaçınabilir.

M-) Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

N-) Herhalde kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat hakları takiben birbirine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında birbirine vekalet vermek dava aklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

O-) Kiralayanın, yazılı izni olmadıkça araçlar yurt dışına çıkamaz.

P-) İş bu araç kiralama sözleşmesinden doğan ihtilaflarda HATAY Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

R-) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları, ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir ve temlik edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz. bu maddeye ayrılık halinde araç derhal kiralayana teslim edilir ve herhangi bir ücret iade talep edilemez.

S-) Kiralayan, aracın teslim edileceği günün hitamında aralarında ayrıca ve özel bir anlaşma yapılmadıkça sözleşme enilenmiş sayılmayacaktır. Aksine sözleşmenin hitamında aracın teslim edilmemesi halinde kiracı her gün %30 gecikme zammı ile birlikte aracın günlük kira bedelini cezai şart olarak ödeyecektir.

MADDE 2-ÖDEME

Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihteki geçerli tarifeye göre, kiralayan yaklaşık kira ve tutarının %20 fazlasını depozit olarak kiracıdan alır. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde saptanır. Ödemede baz Türk Lirasıdır.

Karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz  veya nakit veya seyehat çeki ile ödenebilir. Bunların dışında geçerliliği kredi kartı geçerlilik limitinin aşamadıkları takdirde nakit para gibi işlem görülür.

Kiracı, kiralayanın  kabul etmesi kaydıyla ve 48 saat önceden yazılı olarak bilgilendirmek, kira depozitosuna hesaplanan miktarları eklemek suretiyle kira süresini uzatabilir.

Kiralayan, kira bedelini ve depozitoyu peşin alma veya aracın kendisine teslim edildiği anda talep etme hakkına sahiptir.

Madde 3- SİGORTA

Kiralayan, araçlarını kasko sigortası ve karayolları trafik  yasası uyarınca "mecburi mali mesuliyet sigortası" ile sigortalıştır.

Herhangi bir kazada hasar durumunda kasko sigortadan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirilmesi zorunludur.

A-) Kiracının, araç ile kazaya karışması halinde derhal kiralayanı haberdar etme, kaza tutanaklarını, alkol raporu, ilgili tarafların ehliyet, ruhsatname, trafik sigorta poliçeleri vesaire avrakı eksiksiz olarak almak ve kiralayana teslim etmekle yükümlüdür.

Aksi halde kiracının tüm haklarından vazgeçeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

B-) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir.

Kiracı her ne şekilde olursa olsun araca müdehele etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararı kiracıdan talep etme hakkını her zaman mahfuz eder. Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta dışındadır ve kiracının sorumluluğu altındadır.

C-) Kiralayan, aracın üçüncü şahıslara zarar veren kazaya karışması halinde doğacak hukuki sorumluluk araç maliki olarak her araç için akdedilmemiş ihtiyari ve mali mesuliyeti sigortası teminat hadleri içinde kalmak kaydıyla sigorta şirketlinden aldığı miktar ile sorumludur.

Bu hadlerin üzerinde kalan hakuki, sorumluluk kiracıya aittir.

D-) Bütün sigortalar kira sözleşmesindeki belirtilen süre kapsamında geçerlidir.

E-) Kiracının, aracı alkol ve uyuşturucu madde etkisinde kullanması veya geçerli ehliyeti olmadan ya da ehliyetsiz  olarak kullandığı süürücülerinde sebebiyet verdiği kazalar ile araç ile taşınan mallardan ya da malların sebebiylet verdiği kazalardan sorumludur.

F-) Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zarardan broşüründe yazılı  miktara kadar itirazsız sorumludur.

G-) Kiralayan, kendisine ait olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmet ya da hiç faydalanamaması durumunda işbu zararın tazmini ile işten kalma süresi için kiracıya rücu eder. Kiracı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kaza ve alkol raporlarının belgelendirilmesine rağmen yukarıda açıklanan hasar sorumluluğu ve buna ilişkin kayıpları karşılamak kiracıya aittir. Trafik kazalarında 1.000,00 TL'ye kadar oluşabilecek hasarı kiracı ( müşteri) tarafından karşılanacaktır.

Yukarıdaki maddeleri okudum, kabul ediyorum.