All for Joomla All for Webmasters

SÖZLEŞME İPTALİ & İADELER
İPTAL & İADE KOŞULLARI

KİRACI’nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, KİRALAYAN’ın takdirindedir. Bu durumda, KİRALAYAN, kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini talep etme hakkına sahiptir.

KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN’ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. Kira sözleşmesinde teslim ve iade (dönüş) yerlerinin kod olarak belirtilmesi durumunda, kodlara karşılık gelen teslim ve iade (dönüş) yerleri belirtilmiştir. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücreti ödeyecektir.

KİRACI aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iade esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN’ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI’nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI KİRALAYAN’dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el koyması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el koyulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3’ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3’ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN’a teslim edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.
KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.
KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde, KİRALAYAN hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz ve tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.
KİRACI’nın ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu sözleşmeden kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN’a teslim edecektir. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN’ ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN’ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI’ nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN’ ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.’te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV’si ve aylık %5 (KDV dahil) oranında işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI’dan talep edebilir.